รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน

ณ  ห้องประชุม  2/1 อาคาร 8 ชั้น 2 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

วันพฤหัสบดี ที่   4 ตุลาคม   2550    เวลา 16.00 - 20.00 น.

 

คณะกรรมการบริหาร

                                                ชื่อ                                                                           ตำแหน่ง

1.       พล.ต.ต.ดร. สุวิระ                  ทรงเมตตา                              ประธานบริหารสมาคมฯ

2.       ดร.สมพร                                 จึงรุ่งเรืองกิจ                          นายกสมาคมฯ  

3.       คุณนุกูล                                 ไชยทองรักษ์                          เลขานุการสมาคมฯ

4.       คุณเพ็ญประภา                      บุบผามาลา                           ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ

5.       คุณเดชา                                   เดชนที                                    เหรัญญิก

6.       คุณศิริวรรณ                            ทรงเมตตา                           อุปนายก  3

7.       คุณอัมพร                                นิลภิรมย์                                   อุปนายก  5

8.       คุณสุชาติ                                 หิรัญชัย                                    อุปนายก  6

9.       คุณเวลลี่                                   จาง (แทน)                             อุปนายก  7        

10.    คุณวิโรจน์                               จินตานนท์                             อุปนายก  9

11.    คุณพีระ                                   เอี้ยวสกุล                                  อุปนายก  10

12.    คุณบุญชัย                                เชียรเจริญธนกิจ                     อุปนายก  11

13.    คุณหิรัณย์                                โกมลหิรัณย์                           กรรมการ

14.    คุณพงษ์ศักดิ์                           ศรีวานิชภูมิ                            กรรมการ

15.    คุณวิสุทธินี                             จันทโรกร                            กรรมการ

16.    คุณสมชาย                               แก้ววิบูลย์พันธ์                      กรรมการ           

17.    คุณสุกิจ                                    ขันธสะอาด                           กรรมการ           

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.       คุณวาสนา                               เรืองทอง                               เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

2.       คุณรุจ                                       สุทธิแก้ว                                สมาชิก

3.       คุณเอกพล                               ชัยทอง                                   สมาชิก

4.       คุณวริษฐา                               มากศรทรง                            สมาชิก

5.       คุณพัชญ์พิสุทธ์                      ถนอมเพชรสุข                     สมาชิก

6.       คุณชนิตา                               วิริยะชัย                                    สมาชิก

7.    คุณเอกรัตน์                             พิมพ์เพชร                              สมาชิก

 

วาระที่  1   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                     พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  เวลา 16.00 น.   

 ก่อนเข้าวาระการประชุมในวาระต่อไป      ซึ่งได้เพิ่มเติมวาระการประชุมและเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมให้เป็นแบบครอบคลุมทุกประเด็นให้เหลือเพียง  5 วาระการประชุม พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมทราบในรอบเดือนที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่มพันธมิตรตำรวจโรงงาน ได้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง    และขอแสดงความยินดีสำหรับบริษัทฯ สมาชิกที่ได้รับผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.       บริษัท ไทยซัมมิท โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด รับผลงานดีเด่นในด้านการเผยโฉมรถไฟฟ้าน้ำหนักเบา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับประเทศไทยและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ต่างชาติสู้ไม่ได้ และถือเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า

2.       บริษัท  บางปะกงอีคริปเมนท์  จำกัด  รับรางวัลดีเด่นด้านโรงงานสีขาว  อันดับที่  1 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

3.       บริษัท  ศูนย์บริการเหล็กสยาม     จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน    แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกันของกระทรวงแรงงาน  จากนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 โดยเป็น 1 ใน  8  บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน

4.       กลุ่มบริษัทฯ ไทยซัมมิท    ได้รับรางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น   ทั้ง  7   

       บริษัทฯในเครือ

และได้แจ้งในที่ประชุมหากสมาชิกตำรวจโรงงานได้รับผลงานดีเด่นในสถานประกอบการ

หรือสถานประกอบการมีผลงานดีเด่นได้รับรางวัล ให้นำมาเสนอที่ประชุมพร้อมกับร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ได้แสดงความชื่นชมสำหรับการทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ทำงานได้ดี ในการรับมอบหมายหน้าที่จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา   นอกจากนี้ได้แจ้ง  เรื่องของยาเสพติดซึ่ง   ขณะนี้ได้กลับมาอีกครั้ง  เหมือนกับรุ่นที่รุนแรง อยู่ที่  70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลนี้ได้รับจาก   ปปส.     ดังนั้น โรงงานใดที่ปราบปรามไม่ดี ยาเสพติดจะกลับมาอีก   ครั้ง จะเห็นได้ว่ากลุ่มสมาชิกตำรวจโรงงานได้มีการสร้างภูมิต้านทานไว้บางแล้ว  อย่างไรก็ตามก็มิควรประมาท

                มติในที่ประชุม       ให้นำผลงานของสมาชิกตำรวจโรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาเสนอที่ประชุมและร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติ  และให้นำข้อมูลหรือภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งให้กับทาง    คุณวาสนาฯ      เพื่อนำลงเวบไซต์เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบและให้ถือเป็นผลงานของพันธมิตรตำรวจโรงงานและให้ใช้ชื่อว่าผลงานของโรงงานในกลุ่มพันธมิตรตำรวจโรงงาน

 

 

วาระที่  2   พิจารณารับรองรายงานการประชุม เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550

2.1           คุณวิโรจน์ฯ         ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบัญชีขอชมรมฯให้เป็นสมาคมฯได้ดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่        ทางด้านพล.ต.ต.ดร. สุวิระฯ        ได้ชี้แจงได้มีการลงมติในที่ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วให้ผู้ที่รับผิดชอบไปดำเนินการ

                    มติในที่ประชุม  มอบหมายให้คุณเดชาฯ  เหรัญญิก  รับดำเนินการให้เรียบร้อย  และนำเสนอครั้งหน้า

                    2.2 พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ     ได้แจ้งในวาระที่  5  ที่มอบหมายให้ด.ต.เฉลิมเกียรติฯ ในส่วนของอุปสรรคการทำงานในโครงการโรงงานสีขาวที่จะนำเสนอในครั้งนี้ พร้อมกับฝากเลขาฯ ตามงานที่ก่อนเข้าประชุม

                    2.3 คุณนุกูลฯ          ได้ชี้แจง         เรื่องการทำบัตรประจำตัวตำรวจโรงงาน   ซึ่งทางพ.ต.ท. สุรสิงห์ฯได้รับมอบหมายหน้าที่ในส่วนของบัตร     ขณะนี้อยู่ระหว่าดำเนินการจัดทำ      ซึ่งขณะนี้ก็มีบริษัทฯได้จัดส่งเอกสารข้อมูลและผลงานมาที่สมาคมฯบางส่วนแล้ว     และได้ชี้แจงงานในส่วนของ     ด.ต. เฉลิมกียรติ ฯ      ที่ได้รับมอบหมาย ไป ทางด.ต.เฉลิมเกียรติฯ ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดมา   และได้ชี้แจงในส่วนของค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้มอบหมายให้      คุณปรีชาฯ ดำเนินการสำหรับคณะกรรมการวิทยากรโรงงานสีขาว  ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ บริษัท เคียวคุโยฯ   ทางด้านคุณปรีชาฯได้มอบเป็นจำนวนเงิน 8,000   บาทในการจัดเลี้ยงวิทยาการโครงการโรงงานสีขาวเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีวิทยากรประมาณ  10  ท่าน     ทางด้าน  พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ   ได้กล่าวถึง    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะมีอัตราค่าตอบแทนเท่าไหร่    ซึ่งให้คุณวาสนาฯ กลับไปทำรายละเอียดเพิ่มเติม        ทางด้านคุณนุกูลฯ ได้ชี้แจง   ทางด้านคุณปรีชาฯ    ยังไม่ได้ระบุอัตราค่าตอบแทนไว้ แต่จากครั้งก่อนๆ ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ   200   บาท ต่อคนและให้      คุณวาสนาฯ จัดทำรายงานการประชุมเป็นแบบคอลัมส์ เพื่อที่จะสะดวกในการติดตามเรื่องที่แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ   

                    มติในที่ประชุม     คุณนุกูลฯ  รับติดตามเรื่องบัตรประจำตัวตำรวจโรงงานกับทาง

พ.ต.ท.สุรสิงห์ฯ     และเรื่องปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้ากับทาง     ด.ต. เฉลิมเกียรติฯ  

และนำเสนอครั้งหน้า 

                    2.4  คุณสุชาติฯ  ชี้แจงการจัดทำเสื้อแจ็กเก็ตตำรวจโรงงานที่จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาให้ดำเนินการ     ซึ่งได้ชี้แจงจะจัดทำเป็นแบบเสื้อสูท ให้คณะกรรมการ ระดับ 3 ดาว เพื่อเป็นการให้เกียรติกับทางคณะกรรมการ และเสื้อแจ็ตเก็ต    สำหรับสมาชิกระดับ   2  ดาว     และ    1    ดาว     ในส่วนของตัวอย่างเสื้อสูทนั้น มีด้วยกัน 2 แบบ      ซึ่งแบบที่  1  เป็นเสื้อสูท  มีเข้มโลโก้สมาคมฯ ติดหน้าอกซ้าย ด้านหลังไม่มีโลโก้    แบบที่  2  เป็นเสื้อสูท ปักโลโก้สมาคมฯหน้าอกซ้าย     ด้านหลังมีโลโก้  และได้สอบถามราคาเสื้อราคาต้นทุนอยู่  800 – 1,000    บาท   ทางด้านคุณวิสุทธินีฯ     ได้เสนอให้มีการจัดทำเสื้อแจ็กเก็ตในรูปแบบเดียวกัน  เพราะสมาชิกตำรวจโรงงานตำแหน่งงานในสถานประกอบการอาจขึ้นลงได้จึงเสนอให้ทำในแบบเดียว      ซึ่งคณะกรรมการเห็นด้วยในส่วนนี้      ทางด้าน พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ  ได้เสนอในที่ประชุมให้ปักโลโก้สมาคมฯ       ด้วยสีขาวหรือปักด้วยดิ้นเงิน ซึ่งทางคณะกรรมการลงความเห็นให้ปักด้วยดิ้นเงิน 

                    มติในที่ประชุม      ให้จัดทำเสื้อตำรวจโรงงานเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยเสื้อนั้นจะปักโลโก้สมาคมฯหน้าอกด้านซ้ายด้วยดิ้นเงิน  ส่วนด้านหลังไม่มีโลโก้   ซึ่งได้มอบหมายให้ คุณสุชาติ ฯ  ตรวจสอบราคา เสื้อแจ็กเก็ต ให้ราคาต้นทุนไม่เกิน 800 บาท และให้จัดจำหน่ายในราคา 1,000 บาท   เงินส่วนที่เหลือให้นำเข้าสมาคมฯ ซึ่งทางด้าน   คุณสุชาติฯ    ได้แจ้งที่ประชุมหากคณะกรรมการท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเสื้อที่ต้นทุนถูกให้แจ้งที่คุณสุชาติฯ 

                    นอกจากนี้    คุณสุชาติฯ            ได้ชี้แจงเรื่องป้ายสมาคมฯ ซึ่งป้ายเดิมนั้นทาง    ด.ต. สามารถฯ    เป็นผู้จัดทำ  จึงเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำเนินการต่อจึงได้สอบถามราคาในการทำป้าย ซึ่งมีด้วยกัน    2   ป้าย    พร้อมกันนี้ได้เสนอราคาในการจัดทำป้าย  ดังนี้ ป้ายที่ทำด้วยแผ่นอคิลิก   ราคา  4,500 บาท   และป้ายที่ทำด้วยสแตนเลสแบบตัวนูน  ราคา  18,000  บาท    ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ     ได้เสนอให้มีการจัดทำเฉพาะโลโก้อย่างเดียว       ส่วนตัวหนังสือให้ตัดออก  พร้อมกับเสนอการจัดทำโลโก้นั้นต้องการจัดทำให้สำหรับทุกบริษัทฯที่เป็นสมาชิกฯ       และจัดทำให้บริษัทฯที่ได้ประกาศเป็นโรงงานสีขาว        ทางด้านท่านดร.สมพรฯ      ได้เสนอให้ทำโลโก้ในแบบเดียว      และให้ติดสำหรับสถานประกอบการที่ได้ประกาศโรงงานสีขาว เพื่อให้โลโก้สอดคล้องกับ         Certification ที่ได้รับ      ทางด้านคุณหิรัญฯ  เห็นด้วยกับ ท่านดร.สมพรฯ  ในส่วนของการจัดทำโลโก้ในรูปแบบเดียว เนื่องจากจะได้สอดคล้องกับ โลโก้ที่จะต้องจดสิทธิบัตร        ซึ่งได้รับเรื่องจากทาง        พ.ต.ท. สุรสิงห์ฯ  และ   คุณวาสนาฯ     ให้ช่วยดำเนินการในส่วนนี้  ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลแล้ว   แต่การจดสิทธิบัตรนั้น จะจดได้เฉพาะตัวโลโก้เท่านั้น    ในส่วนของตัวหนังสือ      คำว่า   “สมาคมตำรวจโรงงาน”      ที่อยู่รอบ ๆ ไม่ได้รับรองให้ ต้องดำเนินการจดในรูปของเครื่องหมายการค้าในรูปของการบริการหรือการรับรอง     ซึ่งจะให้สำหรับบริษัทฯที่สมาคมฯจะเป็นผู้ออกให้ซึ่งจะให้สอดคล้องกับสมาคมฯ   หมายความว่าตราต้องชัดเจนที่จะใช้รับรอง และหากจดในรูปของสมาคมฯต้องมีผู้รับรองเป็นนิติบุคคลด้วย       ฉะนั้นจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการให้เป็นนิติบุคคลเสียก่อนจึงจะดำเนินการเรื่องจดสิทธิบัตรโลโก้ได้       ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ     กล่าวถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เบิกที่สมาคมฯ พร้อมเสนอให้ คุณหิรัญฯ    ในฐานะที่เป็นกรรมการฝ่ายกฎหมายรับดำเนินการเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์โลโก้สมาคมฯ

                    คุณสุชาติฯ       ได้เสนอข้อคิดเห็น        ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันเป็นโลกาภิวัฒน์ มีการแข่งขันกันสูง    จึงอยากให้ตระหนักในส่วนนี้ซึ่งต้องการให้มี  3 ขาว นั้นคือ ขาวที่ตัวบุคคล   ขาวที่โรงงาน  ขาวที่สินค้า

                    มติในที่ประชุม   ในส่วนของป้ายให้มอบหมายให้คุณสุชาติฯ ดำเนินการ และจัดทำเฉพาะโลโก้ ซึ่งให้มีขนาด กว้าง   1     เมตร    และจัดทำในรูปแบบเดียว เพื่อจะติดให้เฉพาะบริษัทฯที่ได้รับรองโรงงานสีขาว  และมอบหมาย คุณหิรัญฯ   ดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตรโลโก้  โดยให้คำแนะนำกับคุณวาสนาฯ ในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

                    2.5  คุณนุกูลฯ       ได้ชี้แจงถึงการจัดอบรมวิชาการและอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่  11   ที่จะจัดขึ้นในวันที่   16  พ.ย. 50  ที่  อาคาร  TS  TOWER พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่ได้มีมติให้อบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่  11      พร้อมกับอบรมวิชาการซึ่งเป็นการเชิญประธานรุ่นและคณะกรรมการของรุ่นที่        1 – 10       เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้       ทาง  คุณวิโรจน์ฯ   เสนอให้ใช้สถานที่จัดอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่  11 ให้เป็นสถานที่เดียวกับตำรวจโรงงานรุ่นที่      9      ด้าน พล.ต.ต.ดร. สุวิระฯ       เสนอให้จัดอบรมแยกวันกันเนื่องจากการฝึกอบรมภายใน   1    วันไม่เพียงพอ      ส่วนเรื่องการอบรมวิชาการนั้น ให้จัดขึ้นในรูปแบบการหารายได้เข้าสมาคมฯโดยการจ้างนักพูดดังๆ มาบรรยาย ในการอบรม    และเก็บค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจและได้เสนอสถานที่อบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่   11      ที่สโมสรตำรวจ   และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ         

                     มติในที่ประชุม       กำหนดให้มีการจัดอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่   11  เป็นคนละวันกับการอบรมวิชาการ แต่ยังไม่ได้สรุปวันที่ในการจัดอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 11 เนื่องต้องการจัดอบรมรุ่นเก่าก่อน

 

วาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา   

3.1      แถลงรายรับ – รายจ่าย

                           คุณเดชาฯ          ได้ชี้แจงในส่วนของฝ่ายเหรัญญิกซึ่งได้รับช่วงต่อจากคุณกษมนฯ     ซึ่งเป็นฝ่ายเหรัญญิกเดิม  เกี่ยวกับการงบรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2550 ดังนี้

งบรายรับ – รายจ่าย

ประจำเดือน  ณ  27 กันยายน 2550

ยอดคงเหลือยกมาจาก  วันที่  6 สิงหาคม 2550                                                                192,970.72

 

รายรับ

ณ  วันที่  27 กันยายน 2550 ไม่มีรายรับ

 

รายจ่าย

1.  เงินเดือน จนท. สมาคมฯ  เดือน  ส.ค. 50 และอุปกรณ์เครื่องเขียน                                8,693.00

     ( เงินเดือน  = 7,000 บาท + เครื่องเขียน = 1,693   บาท)                                                        

2.  เงินเดือน จนท.  สมาคมฯ  เดือน  ก.ย.  50 และเงินยืมสำรอง                                         8,469.00

    (เงินเดือน =7,000 บาท + ค่ากระดาษการ์ด/ค่าเดินทาง/ค่าจัดทำป้ายโรงงานสีขาว = 1,469 บาท)

                        รวมรายจ่าย                                                                                                         17,162.00

                     ยอดเงินคงเหลือ                                                                                                 175,808.72

หมายเหตุ    บัญชี ชมรมตำรวจโรงงาน   เล่ม 2       ยอดเงินคงเหลือ ณ 8 .ค.  50   จำนวน

78,299.94   บาท      โดยคุณวาสนา    Advance   ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนของชมรมฯ จำนวน

 2,000 บาท     นอกจากนี้ได้ชี้แจงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ถาวร  9,800   บาท ที่คุณวิโรจน์ ใช้เกินไปนั้น เป็นการสรุปงบรายรับ – รายจ่าย ของเดือน   ต.ค.  50    และในส่วนบัญชี รายได้ค้างรับ     จากบริษัท   คอบบ้า   อินเตอร์เนชั่นแนล   จำกัด      และ      บริษัท   TS  Interseat จำกัด นั้น มีมติให้ติดออกเนื่องจากเก็บไม่ได้จากการประชุมครั้งที่แล้ว

                       

                        3.2   แถลงการทำสัญญาเวบไซต์   http//: factorypolice.org

                        คุณวาสนา ฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่เวบไซต์ และสัญญาว่าจ้าง กับทางผู้ที่ดูแลเวบไซต์เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการหลักฐานในการทำเวบไซต์  พร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ที่ดูแลเวบไซต์ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย   ซึ่งได้ตกลงกันตั้งแต่เริ่มติดตั้งและเปิดใช้   ในวันที่   7   มิ.ย.   50   สิ้นสุดวันที่   6   มิ.ย.  51 ให้มีการจ่ายเป็นรายปี โดยในใบแจ้งหนี้ได้ระบุค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย ดังนี้

- พื้นที่  500 MB.  Linux  Server  ราคา  1,200 บาท/เดือน  รวมทั้งสิ้น 

  14,400  บาท

- Domainname  Registration  ราคา  800  บาท/ปี

- Web  Devellopmant   (ค่าจ้างทำ web) ราคา  2,000 บาท / เดือน รวมทั้งสิ้น                  24,000   บาท

                รวมจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ที่จะต้องชำระ 39,200 บาท  / ปี ซึ่งในส่วนหนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปและยังไม่มีการจ่ายชำระหนี้ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ ทางด้านคณะกรรมการ

ได้เสนอในส่วนของค่าจ้างให้ดำเนินการจ่ายเป็นงวด ๆ ตามข้อมูลที่นำลงเวบไซต์  ทางด้าน คุณวิโรจน์ฯ       ได้เสนอให้มีการตั้งกระดานสนทนา      หรือการตั้งกระทู้ในการตอบถาม พร้อมกับการกำหนด    Log in    เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิกตำรวจโรงงาน    หากไม่ดำเนินการแบบนี้เวบเติมโตช้า  ทางด้านคุณบุญชัยฯ  ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับคนตอบในการตอบช้าตอบเร็ว หากตอบผิดจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดต่อสมาคมฯให้  Log in  เข้าสู่ระบบได้สำหรับทุกคน หากทำการ Log in  เฉพาะสมาชิกจะเป็นการปิดกั้นเกินไป   จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นสามารถเข้าดูและตั้งกระทู้ได้  หากจะทำการ    Log    in    ให้ทำเฉพาะบางเรื่องที่สำคัญสำหรับสมาชิก     ทางด้าน   พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ      ได้เสนอให้ คุณวาสนาฯ  มีหน้าที่รับคำถามจากกระดาษสนทนา เพื่อส่งคำถามให้กับอุปนายกที่รับผิดชอบในส่วนงานที่ตรงกับคำถาม

                        มติในที่ประชุม      ได้มอบหมายให้คุณวาสนาฯ      ดำเนินการติดต่อกับผู้ดูแลเวบไซต์ในส่วนของกระดานสนทนาถาม – ตอบ ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์ และกำหนด Log in เข้าสู่ระบบ แบบเปิดเผย       และให้ทำการเปิดดูเวบไซต์ทุกเช้าเพื่อดูการถามคำถาม  และให้ดำเนินการส่ง      คำถามให้กับฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้ตอบคำถาม

 

3.3     สรุปการดำเนินกิจกรรม    “ปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ”

       29 กันยายน  2550

                        คุณวิโรจน์ฯ       ได้ชี้แจงกิจกรรม   “ปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ” ในวันที่ 29  กัยยายน   2550     ณ     โรงเรียนเกษตรพอเพียงของนายหลวง     ตั้งอยู่ที่    ต.บางปลา  

อ.บางพลี  สมุทรปราการ      ซึ่งมีคณะกรรมการสมาคมฯพร้อมครอบครัวเข้าร่วมทำกิจกรรม   จากรายชื่อทั้งหมด 61 ท่าน มาจริง  53    ท่าน ทำการปลูกทั้งสิ้น จำนวน 500 ต้น  ซึ่งได้ประเมินไว้ที่  200     ต้น   และค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน    5,400     บาท   นั้น       ไม่เพียงพอในการจ่ายค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีผู้เข้าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จากที่กำหนดไว้ที่ 30 ท่าน  จึงทำให้จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 9,800 บาท ตามรายการ ดังนี้

1.       ค่าดินปุ๋ย  “ ขงเบ้ง”  จำนวน  240  ถุง  เป็นเงิน  4,000 บาท

2.       ค่าอาหาร  ผลไม้และเครื่องดื่ม เป็นเงิน  4,800  บาท

3.       ค่าป้ายพลาสติกแบบสีถาวรพร้อมกรอบเสา  เป็นเงิน  1,000  บาท

                        พร้อมกันนี้กล่าวขอบคุณบริษัทไทยซัมมิทฯ    บริษัทสมบูรณ์ฯ      และ

กลุ่มบริษัท    Double A     และคณะกรรมการสมาคมฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จลุล่วงด้วยดี    และหากบริษัทฯใดที่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้ให้ติดต่อได้ที่ มูลนิธิพระดาบส หรือติดต่อที่คุณวิโรจน์     ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ    ได้สอบถามเรื่องป้ายที่ใช้ปักเป็นป้ายถาวรหรือไม่เพราะต้องการให้เป็นผลงานของสมาคมฯ จึงอยากให้ป้ายยังคงอยู่และให้ทราบได้ว่าทำการปลูกแล้วเป็นจำนวนเท่าไร ในส่วนของค่าบำรุงป้ายต้องใช้งบประมาณเท่าไรให้เบิกที่สมาคมฯด้านคุณวิสุทธินี ฯ  ได้เสนอให้ทำเป็นแปลง ๆ  เพื่อจะได้ทราบจำนวนในการปลูกได้ชัดเจน 

                        มติในที่ประชุม    อนุมัติงบประมาณที่จะต้องทำการเบิกเพิ่ม ในการจ่ายค่าใช้จ่าย และมอบหมายให้คุณวิโรจน์ฯ  ดูแลรักษาเรื่องป้าย

 

3.4     การเสนอการดำเนินงานรุ่นที่ 

                      คุณศิริวรรณฯ        ได้แถลงงานของรุ่นที่       และเป็นอุปนายกที่ได้ส่งเสริมการทำงานของตำรวจโรงงานและได้เข้าร่วมกับรุ่น 8 สนับสนุนค่าอาหาร       และจัดอบรมตำรวจโรงงานรุ่น     8  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้มอบให้กับทางชมรมฯ    จำนวน  36,232     บาท        และดำเนินการจัดธุรกิจสัมพันธ์ระดับสามดาวที่    304 IP1   ที่นิคมอุตสาหกรรมและนำเสนอเรื่องของระดับสามดาวในธุรกิจ,   ได้ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง   2   ครั้งที่ทางชมรมฯได้จัดขึ้น,      ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับทาง มูลนิธิไทยซัมมิทฯ ,           ได้ร่วมกับทางพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ  และดร.สมพรฯ      และทีมชมรมฯในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปล่อยรถ,       เข้าร่วมสัมมนาผังเมืองโลจิสติก,       เข้าร่วมกิจกรรม  “งดเหล้า  บุหรี่ เข้าพรรษา” , สนับสนุนต้นกระดาษให้กับทางสมาคมฯ  ในการปลูกต้นไม้      เมื่อวันที่  29   ก.ย. 50   ที่โครงการลูกพระดาบส,       รับเสด็จวันตำรวจที่     อาคาร       TS    TOWER       และร่วมถวายมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน  100,000  บาท  และกล่าวถึงในงานวันตำรวจมีทีมงานของ  Double  A  จำนวน  150    คน   เข้าร่วมด้วย  และได้แถลงกับมูลนิธิคุณพุ่ม  ในนามชมรมฯได้ทำกิจกรรมโครงการปลูกต้นกระดาษ ไชโย     60   แสนต้น    คือเท่ากับ   60    ล้านต้น  เนื่องจากตรงกับการครองราชครบ  60  ปีของในหลวง

                        คุณสมชายฯ      ได้ชี้แจงเรื่องของโรงงานทางด้าน   ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี  ได้มีการเข้าร่วมของเครือข่าย    Double A   กับตำรวจโรงงานของกลุ่มในรุ่น     มีการผลักดันและขับเคลื่อนให้สมาชิกพนักงานในกลุ่มโรงงานต่าง ๆ มีการปลอดสารเสพติด ปัจจุบันทำได้แล้ว  13 บริษัทฯ  มีบริษัทฯที่ปลอดยาเสพติด   100 %  อยู่  บริษัทฯ  อีก  บริษัทฯ  อยู่ระหว่าง  97% - 98%  และจะผลักดันให้ได้ 100%   ทุกบริษัทฯ 

                         คุณศิริวรรณฯ     ได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับทะเบียนรุ่น 1-10 และซีดี ที่ได้จัดทำขึ้น     พร้อมกับมอบหมายงานให้กับฝ่ายทะเบียนเพื่อรับไปดำเนินการต่อ ในส่วนของบัตรตำรวจโรงงานนั้นได้มอบหมายเรียบร้อย 

                 มติในที่ประชุม    พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ  ให้แต่ละรุ่นนำผลการทำงานและผลงานดีเด่นนำเสนอที่ประชุมและให้แจ้งล่วงหน้าเข้าวาระการประชุม พร้อมกับแจกเอกสาร

 

วาระที่  4   เรื่องพิจารณา – อนุมัติ

4.1    แถลงการจัดงาน “คืนสู่เหย้า ในนามสมาคมตำรวจโรงงาน”

                        ทางด้านคณะกรรมการฯ    ได้เสนอให้มีการจัดอบรมสำหรับสมาชิกตำรวจโรงงานรุ่นเก่า แทนการจัดอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่  11 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ย.  50  ทางด้านดร.สมพรฯ เห็นด้วยและ    ได้เสนอให้อบรมตำรวจโรงงานในรุ่นเก่า ๆ  เสียก่อน     เพื่อให้สมาชิกกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการจัดอบรมรุ่นที่   11    และให้สมาชิกรุ่นเก่ามีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกตำรวจโรงงานจากบริษัทฯอื่น ๆ     ทางด้านคณะกรรมการฯ     ได้เสนอให้เป็นวัน    “คืนสู่เหย้า ในนามสมาคมตำรวจโรงงาน”  ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ      ได้กล่าวในวันอบรมมีกิจกรรมให้ร่วม    เช่น   กิจกรรมยิงปืน     จะได้รับเหรียญ  กระโดดร่ม จะได้รับปีกร่มพร้อมใบประกาศ  และกระโดดหอ เป็นต้น     และได้เสนอวิธีการเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้ติดต่อเรื่องขอตัวอย่างใบ  Certification,  เหรียญ,  ปีร่ม,  และกำหนดการ  โครงสร้างเพื่อนำลงเวบไซต์ ให้สมาชิกรุ่น     1- 10       รับทราบและสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้        ทางด้านคุณเดชา ฯ       เสนอเสื้อที่จะต้องใส่ในการฝึกอบรม ให้กำหนดในแบบเดียวกัน       เป็นแบบเดียวกับนายร้อยตำรวจ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงกัน   พร้อมกับ เสนอ ก่อนการประชุม   Board จะจัดให้มีการประชุมย่อย สำหรับคณะกรรมการที่อยู่ใกล้กันให้มีการประชุมเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ   ด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ     เห็นด้วยพร้อมกับได้เสนอเสื้อยืดแบบนายร้อยตำรวจ    คือ     เสื้อสีขาวคอสีเลือดหมู    มีโลโก้นายร้อยตำรวจ  พร้อมปักโลโก้สมาคมฯ             และกล่าวถึงผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดอบรมวิชาการ      คือทางคุณสุดาวรรณฯ      ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม และฝากให้ฝ่ายหารายได้เตรียมเรื่องของการหารายได้จากการจัดกิจกรรม        พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษดำเนินการในการประสานงานด้านสถานที่        ทางด้านดร.สมพรฯ      เสนอเมื่อมีการฝึกเรียบร้อยแล้วในฐานะที่เป็นตำรวจ หากเจอเหตุการณ์     การชิงทรัพย์      การขโมยตามท้องถนน       สามารถมีบทบาทอย่างไรได้บ้าง      ทางด้านพล.ต.ต.ดร. สุวิระฯ     ชี้แจงในวันฝึกอบรมสมาชิกฯทุกท่านจะได้รับขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆในการช่วยเหลือป้องกันจากวิทยากรอย่างครบถ้วน

                        มติในที่ประชุม      กำหนดวันที่ในการจัดอบรม    “ วันคืนสู่เหย้า     ในนามสมาคมตำรวจโรงงาน ”     คือ วันเสาร์ที่17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2550     และมอบหมายให้ คุณวิโรจน์ฯ   ดำเนินการในเรื่องของการประสานงานเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายต่อคนในวันอบรม        พร้อมกับติดต่อขอตัวอย่างใบ    Certification ,     เหรียญ ,   และปีกร่ม ,   กำหนดการโครงสร้าง     เพื่อส่งให้       คุณวาสนาฯ นำลงเวบไซต์      และมอบหมายให้คุณนุกูลฯ      ดำเนินการในส่วนของยานพาหนะ       ที่ใช้ในการเดินทาง ใส่ส่วนของเสื้อยึดได้ลงความเห็นให้เป็นเสื้อยืดแบบนายร้อยตำรวจและปักโลโก้สมาคมฯ ทั้งนี้ทาง พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ จะทำการติดต่อในส่วนนี้

 

4.2    เสนอคณะทำงานของอุปนายกแต่ละฝ่าย

                        พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ          ได้กล่าวให้อุปนายกแต่ละฝ่ายนำเสนอคณะทำงาน

ส่วนฝ่ายใดที่ไม่ได้เตรียมรายละเอียดในการประชุมครั้งนี้ให้นำเสนอลงเวบไซต์    สำหรับอุปนายกที่เตียมรายละเอียดในการนำเสนอที่ประชุมมีดังนี้

-   อุปนายก 3 ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ คุณศิริวรรณฯ ได้แถลงแผนงานของฝ่าย และขอความเห็นชอบขอสมาชิกตำรวจโรงงานรุ่น   8     ซึ่งเป็นสามดาวเข้าร่วมงาน       จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมฯ  ซึ่งผังคณะกรรมการของฝ่ายธุรกิจสัมธ์ที่ได้ Draft ไว้ ดังนี้

                        Organization Chart

 

 

                        นอกจากนี้ได้เสนอวัตถุประสงค์ของฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์  ซึ่งได้แบ่งออกเป็น  ดังนี้

      1. เพื่อสร้างสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สนุบสนุนการดำเนินธุรกิจของ      สมาชิกชมรมฯ

                        2.  เพื่อให้เกิดการรวมตัว การแลกเปลี่ยน การดำเนินธุรกิจร่วมกันของกลุ่มสมาชิก

                        3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสมาชิกพร้อมกับแถลงแผนกิจกรรมที่ฝ่ายจะต้องดำเนินการ  ได้แก่  

-          การจัด Directory Phone Book ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณของสมาคมฯ  

-          การจัดทำสื่อแนะนำผู้บริหารและธุรกิจของสมาชิก ซึ่งในส่วนนี้จะมอบหมายให้คุณพีระดำเนินการในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการนำลงเวบไซต์   เกี่ยวกับธุรกิจของสมาชิกว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

-          การจัดกิจกรรม Site Visit ธุรกิจของกลุ่มสมาชิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ธุรกิจ

-          การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ Know How ในกลุ่มและจัดในสมาชิกสมาคมฯ

-          การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานธุรกิจนอกเครือข่ายชมรม

-          การจัด Business Talk " How to Success "  ของสมาชิก    พร้อมกับได้ขอให้ท่านดร.สมพรฯ พูดกับสมาชิกในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จวันที่มีจัดอบรม   ในวันที่  17 พ.ย. 50

-          การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มธุรกิจ ประจำปี     ซึ่งตรงนี้ให้จัดแยกกลุ่มและให้นำเสนอภายหลัง

                        มติในที่ประชุม   คณะกรรมการลงความเห็นให้ดร.สมพรฯ  เป็นเกียรติเพื่อพูดคุยกับสมาชิกตำรวจโรงงาน เกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ  ในวันอบรม      “คืนสู่เหย้า” วันที่ 17 – 18 .ย. 50 นี้    ซึ่งใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง ในการกล่าวบรรยาย

 

                        -   อุปนายก 6    ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ          คุณสุชาติฯ       ได้เสนองานเกี่ยวกับฝ่ายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สำหรับฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯเป็นฝ่ายที่จะต้องหารายได้เข้าสมาคมฯ จึงเชิญชวนคณะกรรมการท่านใดที่มีเวลาและอยากเข้าร่วมเป็นทีมงานกับฝ่ายรายได้ เนื่องจากขณะนี้ได้มีรวมทีม    2     ท่าน    นั้นคือ 

คุณเดชาฯ และคุณปรีชาฯ    ฉะนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์

                        ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ         ได้เสนอในส่วนของการหารายได้ให้งดการหารายได้โดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด    แข่งขันกอล์ฟ    แข่งขันโบว์ลิ่ง     ให้เน้นการหารายได้ในกิจกรรมของสมาคมฯที่จัดขึ้น  เช่น   การจัดอบรม  และให้จ่ายอย่างประหยัด

งดการใช้จ่ายเงินที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนมาก   ซึ่งรายจ่ายที่จ่ายไปไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับผลรับที่สมาชิกตำรวจโรงงานจะได้รับ         และงดไม่ให้มีกิจกรรมภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  นอกจากนี้ไม่มีนโยบายให้คณะกรรมการฝ่ายหารายได้จัดกิจกรรมที่ต้องทำงานเหนื่อย    เนื่องจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก็จะมีบริษัทฯไทยซัมมิทฯ    เป็นฝ่ายสนันสนุนและช่วยเหลือเรื่องยานพาหนะทุกครั้ง  ทั้งยังเน้นการหารายได้จากการจำหน่าย  เสื้อ  โลโก้  การเข้าค่ายที่โรงเรียนนายร้อย     การจัดอบรมในรุ่นต่อไป  

                        ด้านดร.สมพรฯ  ได้เสนอการหารายได้อีกวิธีหนึ่ง  คือ จากการทำโครงการโรงงานสีขาว  ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้จากการโรงงานสีขาวที่ บริษัท เคียวคุโยฯ  ทางสมาคมฯ  ไม่ได้อะไร  ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับมาต้องจ่ายให้คณะวิทยากร      ค่าพาหนะ   ในส่วนของใบ Certification ทางสมาคมฯเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง 

ด้าน  พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ          ได้ชี้แจง สำหรับบริษัทฯที่จะเข้าร่วมโรงงานสีขาวจะต้อง   Support     ให้กับสมาคมฯ ในส่วนของค่าพาหนะและค่าวิทยากร         ค่า Certification     ดังนั้น   หากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯที่ต้องการทำโรงงานสีขาวให้ชี้แจงเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน      ด้านคุณนุกูลฯ    ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ     ได้รับการติดต่อจาก   บริษัท   สยาม   NHK จำกัด    ตั้งอยู่    นิคมเวลโก อ.บางปะกง      พื้นที่   สภ.อ. บางปะกง  

มีพนักงานประมาณ  400 คน ในการติดต่อขอทำโรงงานสีขาว   ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ     ได้เสนอให้บริษัทฯที่ขอเข้าร่วมโรงงานสีขาว ให้ดำเนินการเข้าอบรมเป็นตำรวจโรงงาน    และให้ระดับผู้บริหารเข้ารับการอบรมและเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ก่อนจึงจะดำเนินการทำโรงงานสีขาวให้ ทางด้าน คุณบุญชัยฯ ได้เสนอในส่วนของค่าใช้จ่ายให้แบ่งแยกออกเป็น    2     ส่วน ซึ่งส่วนแรกให้เป็นค่าดำเนินการ ซึ่งแต่ละบริษัทฯจำนวนพนักงาน และใช้เวลาการทำโรงงานสีขาวไม่เท่ากัน   ส่วนที่   2   ให้เป็นค่า Certification 

                        มติที่ในประชุม       ให้แยกค่าใช้จ่ายในการทำโรงงานสีขาวสำหรับบริษัทฯที่ขอทำโรงงานสีขาว  เป็น  2 ส่วน เป็นค่าดำเนินการ และค่า Certification ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน

 

                        อุปนายก      7    ฝ่ายประสานต่างประเทศ ภาษาจีน        คุณเวลลี่      จาง       ซึ่งเป็นตัวแทนของ

คุณจาง เจา จือ ในที่ประชุม กล่าวเสนอ เรื่องของเงินที่เข้าสมาคมฯ ให้เก็บเป็นรายปี ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ   ได้ชี้แจง เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ได้เน้นในส่วนของผลประโยชน์ หากมีการ เป็นรายปีจะทำให้สมาชิกไม่อยากเข้าร่วม จึงไม่เก็บรายปี จะเน้นในเรื่องของประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ จาก   Certification     การทำโรงงานสีขาว และอยากให้สมาคมฯทำเพื่อสมาชิกก่อน   ทางด้านคุณวิโรจน์ฯ  ได้เสนอ     ในเรื่องของบัตรสมาชิกตามระเบียบได้กำหนดไว้ปีละ  100 บาท     สำหรับทำบัตรสมาชิก     หากพร้อมในเรื่องบัตร

มีการจัดงานคืนสู่เหย้า มีสมาชิกเข้ามามาก จะทำให้มีรายได้จากส่วนนี้          ทางด้าน

คุณวิสุทธินีฯ    ได้สอบถามหากเก็บ  100 บาท     กิจกรรมของสมาคมฯจะเปลี่ยนหรือไม่

คุณวิโรจน์จึงชี้แจง  หากมีการมอบบัตรในงาน สำหรับสมาชิกที่ได้ติดต่อขอทำไว้และต้องจัดทำเพิ่มสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนในวันนั้น

                        ทางด้านคุณบุญชัยฯ   ได้เสนอ ในฐานะที่เป็นสมาคมฯแล้ว สามารถรับบริจาคได้    สำหรับการเก็บค่าสมาชิกนั้นต้องรอให้มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ่งที่คืนให้กลับสมาชิก  หากมีการเก็บค่าสมาชิก  ณ  ตอนนี้  โอกาสที่สมาชิกจะหายมีสูงมาก

                        มติในที่ประชุม    ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกรายปี   จำนวน  100   บาท   แต่ให้เป็นการเก็บสำหรับการทำบัตรสมาชิกปีละ   100 บาท ตามระเบียบสมาคมฯ

 

                        -  อุปนายก   9   ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ   คุณวิโรจน์ฯ     ได้ชี้แจงในส่วนของหน้าที่การปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

                        1.  หาข่าว อาชญากรรมและยาเสพติดแล้วประสานงานภาครัฐ

                        2.  สนันสนุนในกิจกรรมโรงงานสีขาว

                        3.  ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสพภัยบัติต่าง ๆ

                        4.  สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงกาต่าง ๆ

                        5.  ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษ ตามที่สมาคมตำรวจโรงงานมอบหมาย

                        ทางพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ  ได้เสนอ  หากเกิดอุบัติภัยในบรัษัทฯ  ของสมาชิก ให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปช่วยเหลือ พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อที่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อการช่วยเหลือสมาชิก

 

                        อุปนายก 10 ฝ่ายประชาสัมพันธ์       คุณพีระฯ      ได้เสนอคณะองค์กรการทำงานประชาสัมพันธ์ และชี้แจงหน้าที่การปฏิบัติงานของฝ่ายซึ่งเป็นหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในระเบียบของสมาคมฯ

Rounded Rectangle: อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายพีระ เอี้ยวสกุล

 

ผังองค์กรฝ่ายประชาสัมพันธ์
Rounded Rectangle: กองประชาสัมพันธ์
 1. นายชนะ  	วรรณโกวิท
 2. นายนพ		อินทสร
 3. นางนภัสสร	อ่อนละเอียด
 4. นายวิโรจน์	รอดผล
 5. นายมาโนช	ทองทับ

 

             นอกจากนี้      ได้กล่าวถึงงานที่ได้ทำเป็นชิ้นแรก      คือ        ข่าวด่วน    ที่ได้นำลงเวบไซต์ไปนั้น     นับเป็นผลงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางด้านคุณสุชาติฯ ได้กล่าวถึง  วิทยุชุมชน  ที่ได้มอบหมายให้คุณเดชาฯ      ในเรื่องของการสอบถามราคา  ด้านคุณพีระฯ  จึง ชี้แจง หากมีวิทยุ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา  และเห็นว่าจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมฯอีกทาง  ทางคณะกรรมการเห็นด้วย    และสอบถามราคาเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล สำหรับโครงการในปีหน้า

                         มติในที่ประชุม     ให้คุณพีระสอบถามค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไรเพื่อเก็บข้อมูลไว้ 

                         อุปนายก 11 ฝ่ายกฎหมาย / บัญชี   คุณบุญชัยฯ      ได้ชี้แจง     ด้านกฎหมายเป็นฝ่ายคุณหิรัญฯที่รับผิดชอบ ในส่วนด้านบัญชีนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นสมาคมฯ  แล้วต้องทำบัญชีตามหลักการบัญชี       ส่วนการตรวจสอบบัญชีต้องมีผู้สอบมาช่วย ซึ่งปกติแล้วการเซ็นต์งบทางบัญชีจะไม่มีคิดสตางค์ แต่ถ้ามีการประชุมใหญ่อาจมีของตอบแทนให้ทางผู้สอบบัญชี และจะทำการประสานงาน ทางด้านคุณเดชาฯ   และ  คุณกษมนฯในส่วนของการเริ่มต้นทำบัญชี     และจะต้องทำการโอนเงินจากชมรมฯมาเป็นสมาคมฯให้ถูกต้อง         และถือเป็นจุดเริ่มต้นและการเริ่มทำบัญชี ที่จะทำให้เป็นแบบงบดุลและงบกำไรขาดทุน         ซึ่งจากเดิมงบที่ทำเป็นงบรายรับ – รายจ่าย ซึ่ทั้งหมดจะต้องมีการทำขึ้นใหม่ นอกจากนี้ในส่วนของแบบฟอร์มต่างๆ     ที่จะต้องทำบัญชี จะต้องเปลี่ยนและทำขึ้นใหม่        ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ ได้มอบให้คุณบุญชัยฯ ตัดสินใจในส่วนของค่าตอบแทน   ค่าของขวัญ    ค่ารับรอง   สำหรับมอบให้ผู้สอบบัญชี    ให้ติดสินใจในนามสมาคมฯ        เรื่องของค่าดำเนินการรวมทั้งให้ดำเนินการเรื่องแบบฟอร์มต่าง ๆที่ต้องการทำ และหากมีค่าใช้จ่ายให้

ใช้เงินของสมาคมฯ

 

                        4.3 การจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ

                        คุณหิรัญฯ      ได้ชี้แจง     เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ    ที่ได้รับเอกสารจาก คุณวาสนาฯ  สำหรับข้อบังคับที่จดเบียนไปแล้ว   รายละเอียดอื่น ๆที่ได้ทำการแก้ไขแล้วต้องนำกลับไปศึกษารายเอียดเพิ่มเติมส่วนเรื่องของจำนวนกรรมการที่ระบุไว้  ต้องเปลี่ยนแปลง      และส่วนอุปนายกที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับจะยังคงเดิม หรือต้องการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ให้พิจารณาคณะกรรมการที่จะต้องจดทะเบียนก่อน  ซึ่งได้ระบุไว้    7  ท่าน ซึ่งขณะนี้ได้เหลือ    พล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ เพียงท่านเดียว และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จึงให้พิจารณาการดำเนินการของสมาคมฯ   พร้อมกับได้กล่าวถึงตามรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา ได้เข้าใจในส่วนของคณะกรรมการนั้นจะมีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ในการประชุมครั้งนี้   ทางพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ    ได้แจ้งเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา  มีมติให้คณะกรรมการลาออกจากชมรมฯเรียบร้อย  ซึ่งมีผล    ตั้งแต่    วันที่   31   สิงหาคม   2550    ส่วนเรื่องของเอกสารหลักฐานที่ต้องกรอกนั้น เป็นหน้าที่ของคุณวาสนาฯ ที่จะต้องดำเนินการ   และจำนวนคณะกรรมที่เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ผ่านมามากกว่าครึ่ง    จึงได้ลาออก        พร้อมกับตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา  แต่ยังไม่มีการยื่นจดทะเบียนพร้อม

ทั้ง เปลี่ยนแปลงในส่วนของจำนวนคณะกรรมการข้อบังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุม  

จากคณะกรรมการ     ชุดเดิมมีกี่คน      ชุดใหม่มีกี่คน    และมอบให้ทางด้าน   คุณหิรัญฯ   แนะนำให้    คุณวาสนาฯ      ดำเนินการจดทะเบียนหรือแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนจะดำเนินการและแจ้งที่ประชุมทราบในครั้งหน้า

                        มติในที่ประชุม         มอบหมายให้    คุณหิรัญฯ  ดำเนินการในเรื่องนี้      และให้คุณวาสนาฯ      ดำเนินการภายใต้คำแนะนำของ    คุณหิรัญฯ           ซึ่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และให้ทำการยื่นต่อ    กรมการปกครอง  อำเภอ     ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     พร้อมทั้งให้ใส่ชื่อคณะกรรมการที่จะต้องทำการจดทะเบียนใหม่

 

วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

                        คุณศิริวรรณฯ        ได้เสนอ       การเปลี่ยนเป็นสมาคมตำรวจโรงงานจะต้องทำการแจ้ง   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทราบหรือไม่    ทางด้านพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ  ได้กล่าว ต้องทำการแจ้งให้ทราบ     และต้องเดินทางไปพบท่าน ซึ่งจะมี ผู้บัญชาการภาค 1     ผู้การจังหวัด      ผู้ว่าราชการจังหวัด   พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญ     และถือโอกาสไปเยี่ยมท่านในช่วงปีใหม่    

                        ดร.สมพรฯ          ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ          เนื่องจากภาวะยาเสพติดได้กลับมา  ในปีหน้าในสถานะการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมต้องระมัดระวังมาก ๆ   ซึ่งในช่วงนี้  มีการขโมยของในแต่ละโรงงานกันมากขึ้น        อย่างเช่นที่บริษัท  ไทยซัมมิทฯ  

มีการขโมยของทุกโรงงาน   นั่นหมายถึงปัญหาเรื่องของยาเสพติดได้กลับมาอีกครั้ง     ในขณะที่ปีหน้าเศรษฐกิจอาจไม่ดีขึ้น      อาจทำให้ยาเสพติดมากขึ้นก็ต้องระวังให้มากขึ้นด้วย      ซึ่งในขณะนี้อาจจะช่วยเหลืออุตสหกรรมของสมาชิกฯด้วยกันได้และต้องทำการประชาสัมพันธ์สื่อสารข่าวดีและข่าวไม่ดี    เพื่อหามาตราการช่วยเหลือแก้ไข และได้มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การสื่อสารพัฒนาสำหรับพนักงานที่มีปัญหา   ในปัจจุบันพบบ่อยครั้งในเรื่องของการขโมยของและมีการแจ้งจับขโมยจะเห็นได้ว่าทางตำรวจไม่มีการให้ความร่วมมือ หรือแก้ไขปัญหาในจุดนี้

 

                        ทางพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ      ได้ชี้แจง   ขณะนี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญการเข้าขอค้นบ้านผู้ต้องหาต้องขอหมายศาลก่อนจึงทำการเข้าค้นได้        และในปัจจุบันศาลมีนโยบาย ให้ไกล่เกลี่ยได้    ซึ่งในอดีตคดีอันยอมความไม่ได้ เช่น ลักทรัพย์  ไกล่เกลี่ยไม่ได้      แต่ศาลให้ไกล่เกลี่ยได้ทุกคดีและจะทำการออกกฎหมายใหม่และในอนาคตคดี ลักทรัพย์  สามารถไกล่เกลี่ยได้   เพราะฉะนั้นการทำงานของตำรวจจึงเป็นไปในทางค่อนข้าง

ยากลำบาก  ด้วยเหตุนี้เอง  ถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกลุ่มบริษัทฯที่มีตำรวจโรงงาน    จึงอยากให้ประชาชนดูแลและช่วยเหลือตนเอง       เพราะฉะนั้น   จึงจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจโรงงานตามสถานประกอบการขึ้นเพื่อช่วยดูแลสอดส่องความเรียบร้อยของโรงงาน         นอกจากนี้ได้ชี้แจงในวันอบรมวันที่    17 – 18      .ย.  นี้จะบอกวิธีการและเทคนิคการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกไว้เป็นหลักฐานทำอย่างไร     และพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ทราบ   ซึ่งทางด้าน  คุณเวลลี่  จาง   ได้กล่าว หากทางบริษัทมีเครื่อง     วงจรปิด จะเป็นหลักฐานได้หรือไม่ ซึ่งได้รับคำชี้แจงจากพล.ต.ต.ดร.สุวิริฯ  กล้องวงจรปิดถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมาก        คณะกรรมการฯ     ได้กล่าวถึง      การขโมยของตามโรงงานจะมีหลายรูปแบบ    โดยเฉพาะรถเก็บขยะ      ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง     

ทางพล.ต.ต.ดร.สุวิระฯ        เสนอให้รวบรวมรายชื่อพนักงานที่มีตำแหน่งประพฤติไม่ดีให้ถือเป็นความลับภายในกลุ่ม  และให้ฝ่ายบุคคลแต่ละบริษัทฯมาร่วมกันป้องกัน        ทางด้านคณะกรรมการฯ    ได้กล่าวถึง     สำหรับบริษัทฯ    ที่มีการจ้างพนักงาน  Out   sort     จะพบปัญหามากมายในการทำงาน ควบคุม ดูแลค่อนข้างยาก จึงได้มีการเสนอให้มีการจัดแรงงานสัมพันธ์เชิงวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า “แรงงานสัมพันธ์โดยกลยุทธ์ด้านแรงงาน” ขึ้น    ในบริษัทฯในกลุ่มสมาชิกตำรวจโรงงาน เพื่อจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้ และให้ติดต่อประสานงานกับทาง    คุณสุดาวรรณฯ อุปนายกฝ่ายอบรมวิชาการ ในการจัดอบรม นอกจากนี้ได้มีการเสนอการจัดอบรมให้เก็บค่าลงทะเบียน 1,000 บาท เพื่อนำเข้าสมาคมฯ

                        มติในที่ประชุม         ได้กำหนดให้ทำหนังสือในการเข้าพบและเยี่ยมท่านผู้บัญชาการภาค  1    ผู้การจังหวัด     ผู้ว่าราชการจังหวัด    ในวันขึ้นปีใหม่  และการจัดอบรมแรงงานสัมพันธ์  ชื่อว่า  “แรงงานสัมพันธ์โดยกลยุทธ์ด้านแรงงาน” โดยยังไม่ได้ระบุวันที่อบรม

 ปิดประชุมเวลา     20.00 น.

( นางสาววาสนา    เรืองทอง )

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ผู้บันทึกการประชุม

วันที่  9 ตุลาคม 2550

( นายนุกูล    ไชยทองรักษ์ )

เลขานุการสมาคมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันที่  9 ตุลาคม 2550

 

p>
 
 
tom.php'); ?>