_headโครงสร้างตำรวจโรงงาน   การประเมินผลโครงการโรงงานสีขาว
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 17
 การอบรมตำรวจโรงงาน
+การฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 17
   -พิธีเปิดการฝึกอบรม
   -กิจกรรมละลายพฤติกรรม,การอบรม และฝึกภาคสนาม
   -การมอบและรับวุฒิบัตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
-คณะกรรมการตำรวจโรงงานประชุมร่วมกับ ผวจ.สมุทรปราการ
-อบรมเพิ่มทักษะตำรวจโรงงาน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
-อบรมเพิ่มทักษะตำรวจโรงงาน ณ รร.นรต.(กลางคืน)
 
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคเงิน
     สมทบทุนสร้างสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ
   กิจกรรมปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ
   รายงานการประชุมBoard สมาคมตำรวจโรงงาน
   โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
   ประวัติความเป็นมามูลนิธิพระดาบส
    ตารางสรุปทะเบียนสมาชิกแยกตามระดับการบริหาร
    ตารางสรุปทะเบียนสมาชิกแยกตามรายจังหวัด
    ตารางสรุปจำนวนบริษัทของสมาชิกแยกตามรายจังหวัด
    ตารางแสดงรายชื่อบริษัทและจำนวนพนักงานที่เข้า
        อบรมแยกตามรุ่น
   
4790
 
สมาคมตำรวจโรงงาน 4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2325-8000  Ext.171   Fax.0-325-8048 e-mail : factorypolice@gmail.com