Factory Police Volunteers Training: Session 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
cloud

Factory Police Volunteers Training: Session 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
clouds

Factory Police Volunteers Training: Session 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
clouds

Factory Police Volunteers Training: Session 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
clouds

Factory Police Volunteers Training: Session 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
clouds

Factory Police Volunteers Training: Session 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
clouds

Factory Police Volunteers Training: Session 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
clouds
ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ Know more

นายกสมาคมตำรวจโรงงาน

นายปรีชา ประเสริฐถาวร ../ผู้บริหารสมาคมตำรวจโรงงาน

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ตำรวจโรงงาน

Know more

กิจกรรมของตำรวจโรงงาน
[ดูกิจกรรมทั้งหมด]
ข่าวประชาสัมพันธ์ตำรวจโรงงาน

22 ส.ค. 58 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 21


22 ส.ค. 58 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

    โดยมี พ.ต.อ.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นางสุวรรณ จันทสารวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายเดชา เดชนที อุปนายกสมาคมตำรวจโรงงาน พร้อมผู้เข้ารับการอบรม จากภาค บริษัทเอกชน ในทั่วภูมิภาคของประเทศ จำนวน 48 คน ร่วมในพิธีเปิด
นางสุวรรณ จันทสารวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมตำรวจโรงงาน ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ป้องกันการหวนคืนกลับมาของยาเสพติดและเป็น­การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

    ได้ดำเนินโครงการตำรวจประจำโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป­็นทีมของทุกคนในสถานประกอบการและระหว่างสถ­านประกอบการ เป็นการรวมกลุ่มพลังสนับสนุนกิจการของตำรว­จ มุ่งสู่การเป็นสถานประกอบการสีขาว นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพั­ฒนา ชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาสมาชิกตำรวจโรงงานให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประ­เทศไทยต่อไป